• Home
  • News
  • Press Release: Indigenous Navigator National survey now available for Sweden

Press Release: Indigenous Navigator National survey now available for Sweden

The Indigenous Navigator in Sápmi has now published the Indigenous Navigator National Assessment for Sápmi - Sweden.

This press release is available in English, Northern Saami, Finnish and Swedish.


The report is part of a global initiative to monitor the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by using data from surveys, legislation and international mechanisms.

The report provides an analysis and overview of the status and situation of the Sámi people within the nation state boundaries of Sweden. The report covers various aspects of the Sámi people's rights, such as self-determination, cultural integrity, lands and resources, participation in public life, justice, education, health and employment.

“The Indigenous Navigator is an important initiative to assess how the states in Sápmi are implementing the rights of the Sámi people according to the UN Declaration of the rights of Indigenous Peoples. In a Saami context it is also important to map the differences and similarities in the implementation between states since the Sámi people, is divided by the borders of the four nation states Finland, Sweden, Norway and Russia”, says Åsa Larsson Blind, Vice President of the Saami Council.

The report shows that the Sámi people face many challenges and gaps in the recognition and protection of their rights, especially in relation to their lands, territories and natural resources, their self-government and autonomy, fulfilment of their right to free, prior and informed consent, and their cultural heritage and identity. The report also includes an overview of key recommendations from various human rights bodies to improve the situation of the Sámi in Sweden.

“The study on the situation in Sweden shows an overall lack of implementation of indigenous rights in the national legislation. This is directly affecting the Sámi peoples’ possibilities to access their rights and there is a need for revised legislation for Sweden to implement the UN Declaration of the rights of Indigenous Peoples”, says Åsa Larsson Blind, Vice President of the Saami Council.

The report is available online at www.indigenousnavigator.org

The Indigenous Navigator in Sápmi project is a collaboration of three different organizations: the Saami Council (Sámiráđđi), Saami University of Applied Sciences (Sámi allaskuvla) and International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). In 2022 the partners released National Assessments for Sápmi in Finland and in Norway.

For more information on the National Assessment for Sápmi in Sweden, please contact:

Åsa Larsson Blind

Vice President of the Saami Council 

Åsa Larsson Blind This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Northern Sámi:

Indigenous Navigator Našunála guorahallan Ruoŧas lea dál almmuhuvvon

Indigenous Navigator Sámis lea dál almmuhan Ruoŧa našunála guorahallama Indigenous Navigator reaiddu bokte. Raporta lea oassin máilmmiviidosaš áŋgiruššamis mii galgá gozihit ON eamiálbmotvuoigatvuođaid julggaštusa (UNDRIP) čađaheami, man vuođđun leat dieđut iskkademiin, lágain ja riikkaidgaskasaš mekanismmain.

Raporta suokkardallá ja addá oppalašgeahčastaga sápmelaččaid stáhtusis ja dilálašvuođas Ruoŧa rájiid siskkobealde. Raporta gieđahallá sámiid vuoigatvuođaid iešguđet beliid, nugo iešmearrideami, kultuvrralaš integritehta, eatnamiid ja resurssaid, oassálastima almmolaš eallimii, vuoiggalašvuođa, oahpu, dearvvašvuođa ja barggolašvuođa.

"Indigenous Navigator lea deahálaš reaidun evalueret mo stáhtat Sámis duohtandahket sámiid vuoigatvuođaid ON eamiálbmotjulggaštusa ektui. Sámis lea maid dehálaš kártet vuoigatvuođaid erohusaid ja ovttaláganvuođaid stáhtaid gaskkas danne go Sápmi lea juhkkojuvvon njealji riikkaide", dadjá Åsa Larsson Blind, Sámiráđi várreságadoalli.

Raporta čájeha ahte sápmelaččain leat olu hástalusat ja váilivuođat sin vuoigatvuođaid dohkkeheami ja suodjaleami dáfus. Dát guoská erenomážit sin vuoigatvuođaide eatnamiidda, guovlluide ja luondduriggodagaide, sin iešstivrejupmái ja autonomiijii, sin vuoigatvuhtii friddja ja diehttevaš ovdalgihtii mieđiheapmái (FPIC) ja sin kulturárbái ja identitehtii. Raporta sisttisdoallá maid guovddáš ávžžuhusaid iešguđegelágan olmmošvuoigatvuođaorgánain, vai sápmelaččaid dilli Ruoŧas buorránivčče.

"Iskkadeapmi Ruoŧas čájeha ahte nationála láhkaaddimis lea oppalaš váilevašvuohta eamiálbmotvuoigatvuođaid čađaheamis. Dát váikkuha njuolgga sápmelaččaid vejolašvuhtii beassat ávkkástallat iežaset vuoigatvuođain. Danin lea dárbu ođasmahttit lágaid vai sáhttit duohtandahkat ON eamiálbmotjulggaštusa”, dadjá Åsa Larsson Blind, Sámiráđi várreságadoalli.

Raporta lea gávdnamis neahtas www.indigenousnavigator.org  

Prošeakta Indigenous Navigator Sámis lea ovttasbargu golmma organisašuvnna gaskka: Sámiráđđi, Sámi Allaskuvlla ja International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Oassin dán prošeavttas almmuhuvvojedje našunála árvvoštallamat Suoma ja Norgga várás jagis 2022.

Eanet dieđuid Indigenous Navigator Ruoŧa bealde našunála guorahallama birra addá:

Åsa Larsson Blind This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sámiráđi várreságadoalli


Finnish:

Indigenous Navigatorin kansallinen kysely nyt saatavilla Ruotsiin:

Indigenous Navigator Sápmi on nyt julkaissut Indigenous Navigatorin kansallisen arvioinnin Saamenmaalle - Ruotsin puolelle. Raportti on osa globaalia aloitetta, joka seuraa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen (UNDRIP) täytäntöönpanoa käyttämällä tietoja kyselyistä, lainsäädännöstä ja kansainvälisistä mekanismeista.

Raportti tarjoaa analyysin ja yleiskatsauksen saamelaisten tilanteesta Ruotsin valtion rajojen sisällä. Raportti kattaa erilaisia näkökohtia saamelaisten oikeuksista, kuten itsemääräämisoikeus, kulttuurillinen eheys, maat ja luonnonvarat, osallistuminen julkiseen elämään, oikeus, koulutus, terveys ja työllisyys.

"Indigenous Navigator on tärkeä aloite arvioida, miten valtiot Saamenmaalla toteuttavat saamelaisten oikeuksia YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen mukaisesti. Saamelaisessa kontekstissa on myös tärkeää kartoittaa toteutuksen eroja ja samankaltaisuuksia valtioiden välillä, koska saamelaiset on jaettu neljän kansallisvaltion Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän rajojen mukaan", sanoo Åsa Larsson Blind, Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja.

Raportti osoittaa, että saamelaiset kohtaavat monia haasteita ja aukkoja oikeuksiensa tunnustamisessa ja suojelemisessa, erityisesti liittyen maihinsa, alueisiinsa ja luonnonvaroihinsa, itsehallintoon ja autonomiaan, oikeuteen vapaaseen, vapaaseen ja tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen sekä kulttuuriperintöön ja identiteettiin. Raportti sisältää myös yleiskatsauksen eri ihmisoikeuselimiltä saaduista keskeisistä suosituksista Saamenmaan tilanteen parantamiseksi Ruotsissa.

"Tutkimus Ruotsin tilanteesta osoittaa yleisen alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamisen puutteen kansallisessa lainsäädännössä. Tämä vaikuttaa suoraan saamelaisten mahdollisuuksiin toteuttaa oikeuksiaan ja Ruotsin on tarpeen tarkistaa lainsäädäntöään YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen toteuttamiseksi", sanoo Åsa Larsson Blind, Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja.

Raportti on saatavilla verkossa osoitteessa www.indigenousnavigator.org

Indigenous Navigator Sápmi -projekti on kolmen eri organisaation yhteistyö: Saamelaisneuvosto (Sámiráđđi), Saamelainen korkeakoulu (Sámi allaskuvla) ja Kansainvälinen alkuperäiskansojen asioita käsittelevä työryhmä (IWGIA). Vuonna 2022 kumppanit julkaisivat kansalliset arvioinnit Saamenmaalta Suomessa ja Norjassa.

Lisätietoja Ruotsissa tehdyistä kansallisista arvioinneista saat ottamalla yhteyttä:

Åsa Larsson Blind

Saamelaisneuvoston varapuheenjohtaja

Åsa Larsson Blind This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Swedish:

Indigenous Navigator: Nationell granskning nu tillgänglig för Sverige

Indigenous Navigator i Sápmi har nu publicerat den nationella granskningen av Indigenous Navigator för Sápmi - Sverige. Rapporten är en del av ett globalt initiativ för att övervaka genomförandet av FN:s deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP) genom att använda data från undersökningar, lagstiftning och internationella mekanismer.

Rapporten ger en analys och översikt över status och situationen för samerna inom nationsgränserna i Sverige. Rapporten täcker olika aspekter av samernas rättigheter, såsom självbestämmande, kulturell integritet, mark och resurser, deltagande i det offentliga livet, rättvisa, utbildning, hälsa och sysselsättning.

"Indigenous Navigator är ett viktigt initiativ för att utvärdera hur staterna i Sápmi implementerar samernas rättigheter enligt FN:s deklaration om urfolks rättigheter. I en samisk kontext är det också viktigt att kartlägga skillnaderna och likheterna i genomförandet mellan stater eftersom samerna är uppdelat av gränserna till de fyra staterna Finland, Sverige, Norge och Ryssland", säger Åsa Larsson Blind, vice ordförande i Samerådet.

Rapporten visar att samerna står inför många utmaningar och brister när det gäller erkännande och skydd av deras rättigheter, särskilt med avseende på deras mark, territorier och naturresurser, deras självstyre och autonomi, uppfyllandet av deras rätt till fritt informerat förhandssamtycke samt deras kulturarv och identitet. Rapporten inkluderar också en översikt över centrala rekommendationer från olika människorättsorgan för att förbättra situationen för samerna i Sverige.

"Studien om situationen i Sverige visar på en generell brist på genomförande av urfolks rättigheter i den nationella lagstiftningen. Detta påverkar direkt samernas möjligheter att få tillgång till sina rättigheter, och det finns ett behov av reviderad lagstiftning för att implementera FN:s deklaration om urfolks rättigheter", säger Åsa Larsson Blind, vice ordförande i Samerådet.

Rapporten är tillgänglig online på www.indigenousnavigator.org

Projektet Indigenous Navigator i Sápmi är ett samarbete mellan tre olika organisationer: Samerådet (Sámiráđđi), Samiska högskolan (Sámi allaskuvla) och International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Under 2022 publicerade partnerna nationella granskningar för Sápmi gällande Finland och Norge.

För mer information om den nationella granskningen för Sápmi gällande Sverige, kontakta:

Åsa Larsson Blind

Vice ordförande i Samerådet

Åsa Larsson Blind This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tags: Press releases, Indigenous Navigator

STAY CONNECTED

About IWGIA

IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs - is a global human rights organisation dedicated to promoting and defending Indigenous Peoples’ rights. Read more.

For media inquiries click here

Indigenous World

IWGIA's global report, the Indigenous World, provides an update of the current situation for Indigenous Peoples worldwide. Read The Indigenous World.

Subscribe to our newsletter

Contact IWGIA

Prinsessegade 29 B, 3rd floor
DK 1422 Copenhagen
Denmark
Phone: (+45) 53 73 28 30
E-mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Report possible misconduct, fraud, or corruption

 instagram social icon facebook_social_icon.png   youtuble_logo_icon.png  linkedin_social_icon.png twitter-x-icon.png 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand